CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 19 - KLACHTEN EN GESCHILLEN

19.1 De verkoper neemt elke voorzorg in acht om de overeenkomst met de koper zo correct en snel mogelijk af te handelen.
19.2 Indien de koper onverhoopt niet tevreden is over de uitvoering van de overeenkomst dan is de koper gerechtigd om schriftelijk een klacht in te dienen bij de verkoper.
19.3 De koper verplicht zich om de klacht volledig en duidelijk te omschrijven en in  te dienen binnen drie dagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
19.4 De verkoper verplicht zich om zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, na ontvangst van de klacht te reageren op de klacht van de koper.
19.5 Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
19.6 Indien de klacht van de koper niet in onderling overleg met de verkoper kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie.
19.7 In geval van een geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, voor zover niet in tegenspraak met het Europees recht.