CompuStitch  maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

    ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 17 - GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

17.1 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
17.2 Indien na aflevering van de producten beschadigingen worden geconstateerd, dient de koper dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, aan de verkoper te melden.
17.3 De verkoper geeft wettelijke garantie op de door de verkoper geleverde producten, conform de op het moment van levering geldende wettelijke bepalingen.
17.4 Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst met de koper - b.v. een product waarbij afgesproken is dat de bewerking op de voorzijde van een artikel moet staan, maar geleverd is met een bewerking op de achterzijde- dan heeft de koper het recht dit artikel retour te zenden. De koper dient de verkoper hier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, schriftelijk van op de hoogte te stellen.
17.5 De koper kan een product, dat niet voldoet aan de overeenkomst, enkel en alleen retour zenden, indien dit vooraf aan de verkoper is doorgegeven.
17.6 De verkoper is, na een aangemelde retourzending, verplicht het product te herstellen conform de overeenkomst of indien dit niet mogelijk is de overeenkomst opnieuw en juist uit te voeren.
17.7 Overeenkomsten die niet juist zijn uitgevoerd door eigen (type)fouten van de koper vallen buiten deze garantie. De (elektronische) correspondentie tussen verkoper en koper zal hierbij dienen als bewijsmateriaal.
17.8 Indien een klacht gegrond is, beslist de verkoper of het product (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen.
17.9 Bij een gegronde klacht komen de eventuele kosten voor rekening van de verkoper, met uitzondering van eventuele verzendkosten. Indien de klacht ongegrond blijkt, komen de eventuele kosten voor rekening van de koper.
17.10 De koper kan geen aanspraak maken op garantie indien:
* er wijzigingen in of aan het product zijn aangebracht;
* wanneer er sprake is van normale slijtage;
* er sprake is van oververhitting door centrale of andere verwarming;
* het product is blootgesteld aan vochtigheid, extreme warmte of extreme koude of extreme droogte;
* er, zonder toestemming van de verkoper, reparaties zijn verricht door derden;
* de producten anders zijn gebruikt dan waar ze voor bedoeld zijn;
* er sprake is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
* er sprake is van buiten komend onheil, zoals maar niet beperkt tot, blikseminslag, stroomuitval, storm- en waterschade;
* er sprake is van onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
* er sprake is van verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard;
* de koper de verkoper niet tijdig gelegenheid heeft gegeven voor onderzoek en eventueel herstel;
* de koper in gebreke blijft en niet tijdig aan de verplichtingen voldoet.
17.11 De verkoper is jegens de koper enkel aansprakelijk voor schade, geleden door de koper, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld of nalatigheid van de verkoper, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de verkoper verzekerd is, dan wel redelijker wijs verzekerd had behoren te zijn, voor zover de wet dat bepaalt.
17.12 Zowel de verkoper als de koper worden wettelijk beschermd door het principe  van redelijkheid.
17.13 Indien de verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag wat betaald is om de schade te herstellen.
17.14 De verkoper heeft het recht een factuur of bewijs van dit herstel op te vragen en zonder overhandiging hiervan de betaling van schadevergoeding te weigeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
17.15 Ondanks de constante zorg en aandacht die de verkoper aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
17.16 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
17.17 Het is mogelijk dat de verkoper op de website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat er van kan worden gemaakt.