CompuStitch maakt het persoonlijk d.m.v. machinaal borduren, bedrukken en bestickeren

 ALGEMENE VOORWAARDEN:
ARTIKEL 21 - COPYRIGHT/INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Artikel 21 – Copyright/Intellectueel eigendomsrecht
 21.1 Op alle door de verkoper vervaardigde producten, alsmede door de verkoper
         op de websites www.CompuStitch.nl en www.CompuStitch.net geplaatste
        teksten en/of afbeeldingen berust copyright c.q. intellectuele eigendomsrechten.
21.2 Niets van bij art. 21.1 genoemde zaken mogen worden gekopieerd en/of
        gereproduceerd zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke
        toestemming van de verkoper.
21.3 De koper erkent door de acceptatie van deze voorwaarden bij het aangaan
        van een overeenkomst met de verkoper, uitdrukkelijk dat alle rechten van
        intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen en/of.
        andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot
        de website berusten bij de verkoper, de leveranciers van de verkoper
        en andere rechthebbenden.
21.4 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt o.a. verstaan octrooi-, auteurs-,
        merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)
        rechten of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare
        technische en / of commerciële knowhow, methoden en concepten.
21.5 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van
        wijzigingen, van de intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld
       kopiëren en/of reproduceren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
        toestemming van de ondernemer, haar toeleveranciers en/of andere rechthebbenden.
21.6 De verkoper garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken
        op enig (ongeschreven) intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van derden
        en kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.
21.7 Het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
        de verkoper artikelen, voortkomend uit een gesloten overeenkomst, voor zakelijke
        doeleinden als doorverkoop te gebruiken.